YÖNETİM PLANI

 

GÖLKENT SİTESİ

Yönetim Planı


GÖLKENT SİTESİ YÖNETİM PLANI

1 GENEL HÜKÜMLER

A-SİTENİN YERİ VE YÖNETİMİ:

Madde:1- Bu yönetim planı, Aydın ili Kuşadası ilçesi, Güzelçamlı Beldesi kütüğüne kayıtlı(eski kayda göre 41 pafta 3075 parsel) şuuulandırma sonrası tescile göre pafta 29 K III C Ada 697 , 1 nolu parsel üzerinde kayıtlı 62 Blok, 124 bağımsız bölüm ,bir blok görevli evi;yine 41 pafta 3074 parsel üzerine “ Sosyal Tesis”kayıtlı bina ile eski tapu kaydına göre 3076 parselde tarla vasıflı olarak kayıtlı olan ( ancak Güzelçamlı Belediye Başkanlığı’nın 21-10-2004 tarih 2004/232 sayılı Encümen kararıyla 3194 sayılı yasanın 18.Maddesi gereğince şuyulandırılarak Güzelçamlı Belediye Başkanlığı adına tapuya tescil edilen SS Gölkent Sahil Yapı Kooperatifi üyelerince kişisel olarak yapılan şuyulandırma işlemin iptali için açılan davanın sonucuna göre gereken hukuki düzenlemenin yapılacağı taşınmazları kapsayan) ve eski 3075 ;yeni, Ada 697 , 1 nolu parsel ile 3074 parsel maliklerini bağlayan sözleşme hükmündedir.Site bu yönetim planına göre yönetilir.

Yönetime tabi anagayrımenkul GÖLKENT SİTESİ olarak adlandırılmıştır. Site hükmi şahsiyetini, bu ad altında yürütecektir.

Madde:2- A-BAĞIMSIZ BÖLÜM:

Site içindeki bağımsız bölümler, toplam 62 ikiz blokta, bir blok görevli evinde toplanmış olup yalnızca konut olarak kullanılacaktır. Bağımsız bölümler işyeri ve ticaret yeri olarak kullanılamaz. Keza bağımsız bölümlere herhangi bir eklenti yapılamayacağı gibi bağımsız bölümler kahvehane, lokanta, birahane, gece kulübü, gazino, dans salonu, sinema, spor evi, spor kulübü, basımevi, dershane, yurt, okul;siyasi parti, vakıf, dernek, merkez ya da şubesi, lokali ile her türlü gürültü çıkarabilecek sosyal ve ticari faaliyetlere tahsis edilemez.

Madde:3- B-ORTAK YERLER:

Madde:4- Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4.maddesinde sayılan yerlerdir.Bir bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan,KMK’nin 6.maddesinde eklenti olan yerler,ait olduğu yerin bütünleyici parçasıdır ve o bölümün maliki,eklentilerin de tek başına malikidir ve onun tarafından kullanılır..Özellikle iş bu yönetim planıyla ,sitedeki üyelerimize ait bağımsız bölümlerin ön cephesiyle arka cephelerinde ve de yan cephesinde bulunan ve sınırları hali hazır kullanılmakta olan haliyle ayrılmış olan bahçelerin özel kullanım hakkı; bağımsız bölüm maliki ile mirasçılarına,kiracılarına ,oturma hakkı sahiplerine ve bağımsız bölümden herhangi bir şekilde faydalanan kişilere aittir.

Madde:5- Ortak yerlerden olan sosyal tesis, site genel kurullarının vereceği kararlar çerçevesinde konusu, niteliği, türü belirtilerek ticari olarak da işletmeye açılabilir.

Madde:6-

a) Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 4.Maddesinde yer alan ortak yerlerin bozulmasına ve hasarına, maliklerden biri ya da o bağımsız bölümden yararlanan ya da kullanan kimse kusurlu bir hareketi ile sebep olmuşşa, ortak masraf, kusurlu taraf tarafından karşılanır. Eğer kusurun yarattığı zararı diğer bağımsız malik karşılamış ise , yaptıkları ödemeler oranında sebep olan şahsa karşı rücu hakları vardır.

b) Kat Malikleri yapı kullanma izin belgesindeki duruma uymak zorundadırlar. Kat Maliklerinin hiçbiri tüm kat maliklerinin rızası olmadan ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis, eklenti, ilave, düzenleme yapamaz.

c) Kat maliklerinden biri, diğer kat maliklerinin rızası olmadan ortak yere inşaat ve eklenti yapmışsa, verdiği zararları gidermekle, yapılan yerleri eski haline getirmekle yükümlüdür.

d) Malikler, diğer bağımsız bir bölümde ya da ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlere girmek zorunda kalırlarsa,diğer malik izin vermek zorundadır. Ancak malik, bu durumdan doğacak bir zarara uğrarsa, diğer malik bu zararı karşılamaya mecburdur.

B-YÖNETİM PLANI’NIN BAĞLAYICILIĞI VE DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde:7- Bu yönetim planı ve bu planda yapılacak değişiklikler; bütün bağımsız bölüm maliklerini, onların mirasçılarını, kiracılarını, oturma hakkı sahiplerini ve bu bölümlerden herhangi bir surette devamlı olarak faydalananları bağlar.

Yönetim Planı’nın ya da maddelerinin değiştirilmesi için sitedeki, tüm bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır.Değiştirilen yönetim planı tapu müdürlüğüne on beş gün içinde tescil ettirilir.Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler,bütün bağımsız bölüm malikleriyle,onların külli ve cüz’i haleflerini ve yöneticiler ile denetçileri bağlar.

Madde:8- Ortak yerler üzerinde kanunlara aykırı olarak bağımsız bölüm maliklerinin hakları ile bağdaşmayan haklar kurulamaz, kira sözleşmeleri yapılamaz.Ancak bağımsız bölüm kiralandığı ya da devredildiği takdirde ortak yerler de o bağımsız bölümün arsa payı oranında kiralanmış ve devredilmiş sayılır.

Yönetim Planında Bulunmayan Hallerde Uygulanacak Hükümler

Madde:9- Bu yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun,Borçlar Kanunu ile diğer kanunların emredici ilgili hükümleri uygulanır. Anlaşmazlıkla ilgili hiçbir hüküm yoksa,sorun genel hükümlere göre çözülür.

C-KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI:

Madde:10- A-KAT MALİKLERİNİN HAKLARI:Malikler kendilerine ait bağımsız bölüm üzerinde Yönetim Planı hükümleriyle Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptir. Malikler ortak yerlerin bakım ve temizliğine, korunmasına özen göstermeye mecburdurlar. Malikleri, kendilerine ait bulunan bağımsız bölümlerde blokların estetiğine, dayanıklılığına zarar getirmemek, dış görünüşünü bozmamak, vaziyet planındaki konumunu değiştirmemek ve masraflar kendine ait olmak kaydıyle tadilat yapabilirler.Ancak kendi bağımsız bölümüne çıkma balkon yapamaz,balkonu genişletemez, balkonda çıkıntı yapamaz, mevcut fiili durumu aşmak suretiyle verendaları genişletemez;verendaları,terasları kapalı hale dönüştüremez, dış cepheyi değiştirecek değişime ve düzenlemeye gidemez, dış cephelerde belirlenmiş açık renkler dışında değişik renkte boya ve badana yapamaz, bahçeleri betonlayamaz, bahçeleri bahçe konumundan çıkaracak düzenlemeye gidemez;malikler düzenlemelerle ilgili olarak site genel kurulunun ve ilgili belediyenin aldığı kararlara uymak zorundadır.

Madde:11- Bina malik ve kullananları gerek kendi bağımsız bölümlerinde, gerekse ortak yerleri kullanırken iyi niyet kurallarına, medeni kanundaki komşuluk hukuku ilkelerine uymak zorundadırlar. Malikler, ortak yerlerden kanun ve yönetim planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler.Ancak doğruluk kurallarına uymak ve diğer malikleri tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Özellikle aşağıdakileri yapamazlar:

a) Dairelerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, çarşaf vb.. gibi silkeleyemezler, su ve benzeri şeyler dökemez, çöp vb atamazlar.

b) Ortak yerlerde ve bahçede çamaşır vb asamazlar, kurutamazlar.

c) Kendi bağımsız bölümünde evcil hayvan(kedi, köpek, kuş) besleyenler iyi niyet ve komşuluk hukuku kurallarına uymak zorundadırlar. Bunun dışında malikler ortak yerlerde, kümes hayvanları, ile küçükbaş, büyükbaş hayvanlar, at, eşek vb gibi besleyemezler.

d) Sitenin ortak yerlerinde kendilerine ait olacak şekilde sebze, meyve ekip dikemez, yetiştirip bakamaz.

e) Binalarda ve ortak yerlerde patlayıcı, yanıcı, pis kokulu vb gibi maddeler bulunduramaz.

f) Özellikle geceleri 12.30’dan sonra gürültü yapacak şekilde cihazlar kullanmamaya (radyo, kasetçalar, tv, müzik aletleri, çamaşır makinesi, yapı malzemesi araçları, alet edavat vb) dikkat ederler.

g) Kat malikleri birbirlerinin haklarına riayet etmek, diğerlerini rahatsız etmemek hususunda kat malikleri kurulunun alacağı kararlara uymak zorundadır.Kendi bağımsız bölümlerinde çevreye rahatsızlık verecek toplantılar düzenleyemezler.Sokaklarda gürültülü ve hızlı araç kullanmamaya, kat maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler.

h) Malikler, kiracılar; bağımsız bölümlerini ve ortak yerleri ahlaka, gelenek göreneklere aykırı olacak şekilde kumarhane, randevuevi vb gibi kullanamaz .

i) Site Genel Kurulu’nun bir kararı olmadıkça yapıların herhangi bir yerine, ortak alanlara levha tabela, reklam panosu asamazlar.

j) Bağımsız bölümlerin ön bahçerinde geniş gövdeli ağaç yetiştiremezler, Ağaçlar yan ve arka bahçelere dikilebilir.Ön bahçelerdeki mevcut ağaçlarla ilgili olarak Genel Kurul kararları uygulanır.

Madde:12- Malikler, bağımsız bölümlerini kiraya verirken kiracıların da bu siteyi oluşturan mensuplarıdan biri olduğu gerçeğini daima göz önünde bulundurarak diğer daire sahiplerinin ya da komşularının sosyal, kültürel, medeni seviyelerinden aşağı olmamasına özen göstermelidirler.Normal aile dışında şüpheli, sabıkalı, kaçak vb gibi kimselere kiraya veremezler.

A) GENEL VE ORTAK MASRAFLARA KATILMA:

Madde:13- Bağımsız bölüm malikleri, ortak yerlerin ya da işlerin genel giderlerine katılmaya ve borçlarını ödemeye mecburdurlar.

Madde:14- Özellikle:

a) Her türlü görevli, bahçıvan, koruyucu, bekçi vb gibi giderlerine ve bunlar için toplanacak avanslara -arsa payı ne olursa olsun- eşit olarak katılırlar.

b) Siteye ait bütün ortak kısımların(siteye ait bahçeler,yollar, duvarlar, çitler, parklar, spor tesisleri, oyun parkları, çevre, sabit tesisler, görevli evleri, sosyal tesisler, arıtma tesisleri, kanalizasyon şebekeleri, su deposu, şehir ve yer altı su şebekeleri, trafo, aydınlatma tesisleri, aydınlatma direkleri, bahçe sulama devreleri, vb gibi)nin bakım, onarım, düzenleme, koruma, yenileme giderleriyle;ortak tesislerin işletme giderlerine; arıtma motorları, su motorları, çevrenin aydınlatılması, trafo, çevre bakım, bahçe bakım, temizlik, düzenleme, ilaçlama, çöplerin alınması, her türlü bakım, onarım, düzenleme, yenileme, değiştirme giderlerine; araç gereç vb giderlerine;Site Malikleri Kurulunca kararlaştırılan ortak giderler için toplanacak ödentiye ve avansa eşit olarak katılırlar.Ödenti ve avanslar,Site Genel kurullarının vereceği karar çerçevesinde ödenir.

Ayrıca gider ve avans payını ödemekte geciken maliklere, Site Genel Kurulu’nun belirlediği oranda gecikme faizi uygulanır.

Madde:15- Site maliklerinden hiçbiri ortak yerler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek ya da bunlardan yararlanmaya ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.Bağımsız bölüm kiraya verilmişse avanstan ve ortak giderlerden kendisine düşen payı bir hafta içinde ödemeyen daire sahibinin borcu, başkaca bir ihtara gerek görülmeksizin, kira alacağına mahsuben kiracıdan alınır.

Madde:16- Ödenti ve avanslarını, diğer zorunlu giderlerini ödememeyi ve geç ödemeyi alışkanlık haline getirenlere kanunlar çerçevesinde işlemler yapılır.Bu durumda olanlara uygulanacak yaptırım konusunda alınacak Genel Kurul kararları öncelikli olacaktır.

Madde:17- Bağımsız bölüm malikleri ve mirasçıları ile bağımsız bölümde sürekli oturanlar, bağımsız bölümden sürekli faydalananlar ve kiracılar , borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kendilerine yazılı ihbar yapılmak kaydıyla ,bağımsız bölüm malikinin site yönetimine olan borç ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Madde:18- Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları değiştikçe, kiracılarının kimliklerini, varsa işyeri adreslerini bir hafta içinde yöneticiye bildirmeye mecburdurlar.

Site’nin Yönetimi

2 YÖNETİM ORGANLARI

A) SİTE YÖNETİM KURULU

Meydana Gelişi:

Madde:19- Site Yönetimi, Site Genel Kurulu tarafından seçilecek 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.Ancak Genel Kurul istediği takdirde profesyonel bir yönetici atayabilir.

Madde:20-

Oy Hakkı:

Madde:21- Site Genel Kurulu’nda her bağımsız bölüm maliki, bağımsız bölümüne bağlı arsa payının miktarı ne olursa olsun bir oy hakkına sahiptir.Aynı şahıs birden çok bağımsız bölüme sahipse her bölüm için ayrı bir oy hakkı vardır;ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı sitedeki bütün oyların üçte birinden çok olamaz.

Vekaleten Temsil:

Madde:22- Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunların içlerinden biri Site Genel Kurulu’nda temsil edebilir.Vekaleten temsil yazılı bir belge ile verilir.Elinde yazılı bir belge bulunmayan vekil, vekaleten oy kullanamaz.Ancak bir kişinin vekaleten vereceği oy sayısı tüm oyların %2’sini geçemez.

Ehliyetsiz olan bağımsız bölüm maliki, velisi ya da vasisi tarafından temsil edilir.

Site Genel Kurul Toplantısı:

Madde:23- Site Genel Kurulu, olağan olarak her yıl 1 Temmuz 31 Ağustos arasında GÖLKENT SİTESİ’nin bulunduğu beldede toplanır.

Toplantıya Çağrı:

Madde:24- Site Yönetim Kurulu’nun vereceği karar üzerine Site Yönetim Kurulu Başkanı ya da vekili tarih, yer, saat ve gündemi belirterek toplantı tarihinden en az 15 gün önce “kendisi ya da temsilcisi Türkiye’de bulunan ve adresi bilinen maliklere taahhütlü bir mektupla ya da imza karşılığı verilecek bir yazıyla toplantı gününü bildirir.

İlk çağrı yapılırken toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir.

Olağanüstü Toplantı:

Madde:25- Önemli bir sebebin çıkması halinde Site Yönetim Kurulu’nun ya da Denetim Kurulu’nun ya da Maliklerinin üçte birinin yazılı, imzalı istemi üzerine,toplantı için istenen tarihten en az on beş gün önce ,bütün maliklere bir çağrı ya da taahhütlü bir mektupla toplantı sebebi bildirilerek Site Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir.İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayıya ulaşılamaması halinde ikinci toplantının nerede ve ne zaman yapılacağı da belirtilir.

Bu toplantıda Kat Mülkiyeti kanunu’nun 30’uncu maddesi hükümleri uygulanır.

Toplantı Karar ve Yeter Sayısı:

Madde:26- Site Genel Kurulları bağımsız bölüm malikleri sayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir.

Ancak ilk toplantı, yeter sayı sağlanamadığı için toplanamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde yapılır ve yeter sayı aranmaksızın, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir.

Ancak, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun özel durumlara ilişkin olarak konulmuş olan yeter sayıyla ilgili hükümler (Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24, 28, 34, 42, 44, 45’inci maddeleri hükümleri) saklıdır.

Toplantının Şekli:

Madde:27- Toplantıyı yönetmek için 1 Başkan, 1 Yazman, ! Oy Sayman’ı seçilir.Bunlar başkanlık divanını oluşturur.

Toplantıda, gündemde belirtilen konular görüşülür.Ancak, toplantıda bulunan üyelerin üçte birinin görüşülmesini önerdiği konular da gündeme alınır.

Görüşmelere Katılma:

Madde:28- Site Genel Kurul Toplantısında, bir ya da birkaç maliki doğrudan ilgilendiren bir karar alınacaksa, haklarında karar alınacak olanlar, o toplantıya ve görüşmelere katılabilirler:ancak oy kullanamazlar.

Karar Defteri ve Kararların İmzalanması:

Madde:29- Site Genel Kurulu kararları sıra numarası ve her sayfası Noterlikçe mühürlenmiş Karar Defteri’ne yazılır.

Karara karşı oy veren malikler de aykırılık sebeplerini kararın altına yazıp imzalarlar.

Kararların Duyurulması:

Madde:30- Site Genel Kurullarınca alınan kararlar;toplantıya katılmamış olan maliklere ve gerekiyorsa, bağımsız bölümde kiracı ya da başka bir sıfatla oturanlara yahut yararlananlara Site Yönetim Kurulu tarafından duyurulur.

Site Yönetim Kurulu’nun Görev Süresi ve Görev Bölümü:

Madde:31-

a) Site Yönetim Kurulu sayı çoğunluğu ile bir yıl için seçilir.Eski yönetim Kurulu üye ya da üyelerinin tekrar seçilmesi mümkündür.

b) Site Yöneti Kurulu, seçimi takip eden üç gün içinde görev bölümü yapar. 1Başkan, 1 İkinci Başkan, 1 de Sayman seçer.

c) Site yönetim kurullarında çeşitli nedenlerle ayrılmalar ve istifalar olursa, site yönetim kurulu yedekleri sırasıyla çağırır, bu durumda dahi yönetim iki kişiye düşerse olağanüstü genel kurula gidilir, kanunun ilgili hükümleri uygulanır

d) Site Genel kurullarında yönetici seçiminde anlaşmazlıklar olursa Sitenin bağlı bulunduğu yerin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur, (Divan Başkanlığı Tarafından).Bu durunda yönetici ;hakim tarafından, site malikleri arasından ya da dışarıdan seçilir.

e) Mahkemece atanan yönetici mahkemeden izin almadıkça altı aydan önce değiştirilemez.

f) Yöneticilerin ad soyad, adres ve telefonları, yönetim odasına bir çerçece içinde asılır.

g) Yönetim Kuruluna ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse miktarı, Site Genel Kurullarınca karara bağlanır.

h) Yönetici dışarıdan seçilmiş ise kendisi ile ayrıca sözleşme yapılır.Yöneticiden teminat göstermesi istenebilir.

i) Site Genel Kurulunca atanan yöneticiye bu görevi sebebiyle bir yer tahsis edilmişse, sözleşmesi herhangi bir sebepten dolayı feshedildiği takdirde, yönetici adı geçen yeri en geç on beş gün içinde boşaltmak zorundadır.Bu konuda KMK’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Site Yönetim Kurulu Toplantısı:

Madde:32- Site Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır.Başkan bulunmadığı zaman ikinci başkan toplantıya başkanlık eder.

Site Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanabilir.

Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Site Yönetim Kurulu’nun kararları, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34 ve 36’ıncı maddesine göre tutulacak bir deftere yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

Madde:33-

Site Yönetim Kurulu’nun (yöneticinin )Görevleri.

Madde:34-

a) KMK’nun35, 36, 37.maddeleri ile -dışarıdan atanan bir yönetici ise kendisiyle yapılan sözleşme varsa– sözleşmede, kanunlarda ve bu yönetim planında gösterilen görevleri yerine getirmek,

b) Sitedeki tüm bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla kabul edilen yönetim planı değişiklini Tapu Müdürlüğüne ibraz ederek siciline kaydettirir.

c) Site yönetim kurulu sıfatıyla; muteber bir bankada hesap açılması, toplanan paraların bu banka ya da bankalar hesabında tutulması, ödemelerin banka hesabı yoluyla yapılması, banka yoluyla yapılamayacak ödemelerin makbuz karşılığı yapılmasını sağlamak,

d) Üyelerden alınan paraların makbuz karşılığı bankaya intikal ettirilmesi sağlamak,

e) Site genel kurullarınca onaylanmış işletme projelerini uygulamak,

f) Site genel kurullarınca onaylanmış bir işletme projesi yoksa seçilmesine takiben on beş gün içinde işletme proıjesini usulüne uygun şekilde hazırlayarak site maliklerinin bilgisine ve onaylarına sunmak , onaylanmış projeleri uygulamak,

g) Site Yönetim Kurulu sitedeki tüm bağımsız bölümler ile elekrtik trafosu, elektrik hatları, site içi aydınlatma, su deposu, yer altı su pompaları, arıtma, arıtma sisitemiyle ilgili tüm bağlantılar ve cihazlar ve tüm ortak cihazları, bahçe, otopark, yol, yeşil alan, sosyal tesis olarak kayıtlı bina, site görevlilerini kullanımına açılmış bina ve daireleri, siteyi çevreleyen çit ve duvarların, çocuk parkları ve spor alanları gibi ortak yerlerin yönetimi, giderleri ve gelirlerinin toplanıp sarf edilmesi, bakım, onarım, yenileme, düzenleme çalışmaları yapmak ve bunlardan doğan harcamaları yapmak,

h) Site Yönetim Kurulu Sitenin ışıklandırılması ve bunların harcadığı elektrik gideri ve bakım onarım giderini ödemek,

i) Sitedeki ortak güzelliği korumak,aykırı yapılaşma ve düzenlemeler için uyarıda bulunmak ve önlem almak.

j) Site bakımları için Site Genel Kurulları’nın vereceği görevli sayısı kararına göre görevli (bahçıvan, bekçi, genel hizmetli, işletme yardımcısı)alma,, fazla görevlilerinin işine son vermek, alınan görevlilerin ücretini tayin etmek, sözleşmelerini imzalamak, sözleşmelerini yenilemek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

k) Muhasebe ve avukat tutmak,, muhasebe ve avukatlık giderlerini karşılamak,.

l) Site Yönetim Kurulları, işten çıkarma, işe alma hususunda - yüz kızartıcı bir suç işleyen ve kanunlara aykırı bir davrananlar hariç- keyfi davranmamak,, Genel Kurul Kararlarına göre hareket etmek.

m) Alınacak personellerle ilgili sözleşmeler yapmak, bunların iş kanunu ve ve SSK hükümleri uyarınca gerekli işlemleri süresinde yapmak ve personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve onları denetlemek,

n) Siteyi ilgilendiren tebligatları kabul etmek ve gerekiyorsa bunları süresi içinde duyurmak,

o) İcabında sitede can ve mal emniyeti açısından gerekli ve yararlı her önlemi almak ve bunlar için ödemede bulunmak,

p) Gelir giderlerin kaydı için noterlikçe onaylanmış bir işletme defterinin tutulmasını ve bu defterlerin en az on yıl saklanmasını sağlamak,

q) Siteyi resmi ve özel kişiler nezninde temsil etmek.

Madde:35- Yönetim Kurulu üyeleri, sıfatları ne olursa olsun yapılan her işten ve harcamalardan aynı derecede sorumludur.

Madde:36- Yönetim Kurulu her yıl yapılacak genel kurullarda site maliklerine hesap vermeye; gelir, gider hesaplarını site maliklerine göstermeye mecburdur.

SİTE İŞLETME PROJESİ:

Madde:37- Site Genel Kurulu, Site Yönetim Kurulu tarafından her yıl için hazırlanacak olan işletme projesini ve tahmini bütçeyi onaylar.Masraf, ödenti ve avansların miktarı ile ödeme zamanlarını belirler. Bu onaydan sonra masraf, ödenti ve avansların tahsili bu plana göre yürütülür.

Site Genel Kurulu, her yılki toplantısında bir önceki yıla ait faaliyetlerinden dolayı Site Yönetim Kurulu üyelerini ve Denetim Kurulu’nu ibra eder.

Site İşletme Projesi’nde özellikle:

a) Sitenin bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları açıkça gösterilir.

b) Tüm giderlerden her malikje KMK’nin 20. Maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar açıkça gösterilir.

c) Tahmini giderleri ve diğer beklenmeyen giderleri karşılamak üzere her malikin vermesi gereken ödenti ve avans tutarları açıkça gösterilir.

d) Genel kurulda onaylanarak kesinleşen projeler, maliklere imzaları karşılığında ya da taahhütlü mektupla bildirilir.

Kesinleşen site işletme projeleri, site genel kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları İcra ve İflas Kanunu’nun 68. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır

Madde:38- Çeşitli nedenlerle Genel Kurullarda işletme projesinde değiştirme ve düzenlemeler olursa, yönetim kurulu Site Genel Kurulunun istemi doğrultusunda hazırlayacağı yeni işletme projesini on beş gün içinde üyelerin onayına, imzasına sunar.

B) SİTE DENETLEME KURULU:

Madde:39-

a) Site Genel Kurulu 2 asil 2 yedek üyeyi, denetçi olarak seçer.Asıllardan birinin eksilmesi halinde yedekler sırasına göre, göreve çağrılır.

b) Denetleme kuruluna malikler dışından da görev verilebilir.

c) Denetleme Kurulu’na seçileceklerin ticari faaliyetlerden ya da muhasebe konularından anlar olması ya da hukukçudan oluşması önemlidir.

d) Denetleme kurulu Site Yönetim Kurulu’nun defter ve hesaplarını inceler.

e) Denetleme Kurulu, Genel Kurula Denetleme Raporu sunar.

f) Yönetim Kurulu, süresinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, toplantı çağrısı yapar.

Madde:40- Site Genel Kurulu, Denetleme Kurulu’na ücret ödenip ödenmeyeceğini, ne kadar ödeneceğine karar verir.

C) GEÇİCİ MADDE:

Madde:41- 1.maddede belirtilen pafta ve parsel üzerinde kurulu Gölkent Sitesi yerleşim alanları, Güzelçamlı Belediyesi Encümeni’nin 21-10-2004 tarih ve 2004/232 sayılı kararı ile 30174 sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince 3075 parsel ile 3076 parselde birleştirme ve ayırma işlemlerine gidilmiş, site üyeleri yeni bir imar tescili ile karşı karşıya kalmıştır.Şahıslar adına açılan davalar sürdüğü için 1.madde, şuulandırma öncesi pafta ve parsel numaralarıyla adlandırırılmıştır.

Aydın 1.İdare Mahkemesi’nin ................... .........esas........................... karar sayılı dosyasının kesinleşmesinden sonra oluşacak hukuki duruma göre 1.madde kapsamı yeniden değerlendirilecektir.

D-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:

Madde:42- Site sınırlarında bir yerin bir hakla kayıtlanması ya da arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin ortaklara temliki gibi tasarruflar ve ortak yapılara reklam alınması gibi işler genel kurul kararları gerekir.

Madde:43- Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri, Kanun ve yönetim planına göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle diğer maliklerin haklarını onlar için çekilmez hale getirecek derecede ihlal ederse, o malikinin , bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini isteyebilirler.

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 6,01 TL
1 € = 6,85 TL
113810 Ziyaretçi